KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PatiFlex Petshop (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Şirketimize ait “www.jetsepet.com” alan adlı internet sitemizin üyelerine ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Şirketimiz ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.jetsepet.com alan adlı internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Politika’dan (Politika) erişebilirsiniz.

 

          Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimize ait “www.jetsepet.com” alan adlı internet sitemize üye olmanız neticesinde Şirketimiz ile aranızda kurulan hukuki ve/veya ticari ilişkiniz kapsamında; paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından hukuka, Kanun’un amacına ve aşağıda yer alan işlenme amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir. Bu doğrultuda;

 • Şirketimiz tarafından yerine getirilmesi gereken yasal ve akdi yükümlülüklerin ifası;
 • Şirketimize ait “www.jetsepet.com” alan adlı internet sitemize üyelik oluşturulması, üyelik işlemlerinin yapılabilmesi ve Üye’nin hesabım sayfasının yönetilebilmesi,
 • Şirketimizin iştigal alanı kapsamında sunulan ürün ve/veya hizmetlerin sunulabilmesi, internet üzerinden satış yapılabilmesi, ürün ve/veya hizmetlerden Kişisel Veri Sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi, pazarlama, tedarik ve operasyon faaliyetlerinin yürütülebilmesi; mutabakat, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi; bu işlemlerin gerçekleştirilmesi adına Kişisel Veri Sahipleri ile iletişimin sağlanması, ilgili belge ve bilgilerin gönderilmesi/temini;
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili tanıtımlarının yapılabilmesi, dönemsel ve/veya Üye’lere özel kampanyaların oluşturulması,  Üye’lerin reklam, kampanya ve avantajlardan sms, telefon, posta ve e-posta yolu ile haberdar edilebilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili üretime, tedarike, teslime vs. ilişkin bilgilendirmelerin, bunlara ilişkin süreçlerin sms, telefon, posta ve e-posta yoluyla paylaşılması;
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin ve finans operasyonları ile ürün/proje/imalat/yatırım/kalite süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi;
 • Şirketimizin iştigal alanı kapsamında sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve/veya satış sonrası süreçte ve yeni satışlarda; gerekli olması halinde satın alınan ürün ve/veya hizmetin yenilenmesi, satın alınan ürün ve/veya hizmetlere ilişkin şikâyet ya da inceleme taleplerin karşılanması ve bu konuda bilgilendirme yapılması;
 • Şirketimiz tarafından mali işler süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Şirketimiz tarafından tutulan yasal defter ve kayıtlara esas olması adına cari hesap kartı düzenlenmesi,
 • Kişisel Veri Sahiplerinin Şirketimiz nezdinde oluşturulan kayıtlarına sonraki iş ilişkilerinde ulaşılması, otomatik yolla fatura tanzim edilmesi;
 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında gereken evrakın (sözleşme, fatura, irsaliye vb.) düzenlenmesi;
 • Şirketimizin faaliyeti kapsamındaki işlemleri yürütebilmesi adına iş ortakları ile imzalanacak sözleşmelere gerekli bilgilerin eklenmesi, işbu sözleşmeler kapsamında iş ortakları ile paylaşılması gereken bilgilerin paylaşılması veyahut iş ortaklarından ilgili bilgilerin temini, Şirketimizin iş ortakları ile gereken operasyonları gerçekleştirilmesi;
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari ve hukuki işlemlerin sağlanması, denetimi;
 • Üye’lerin müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası sürecini de kapsayacak şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; bu doğrultuda Üye’lere posta, e-posta ve telefon ile ulaşılması; hizmet değerlendirme anketlerinin yapılması;
 • Şirketimize talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet takip ve yönetiminin sağlanması;
 • Şirketimize gelen tebligatların kaydedilmesi ve dağıtılması

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında Kişisel Verileri işler.

 

         Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri aktarma şartları kapsamında, Şirketimiz akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek; Şirketimiz ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken muhtelif projeler yürütmek, hizmet vermek ve almak, bunların yerine getirilmesini temin etmek; Kişisel Veri Sahiplerinin kargo, bankacılık vb. işlemlerini gerçekleştirebilmek; mevzuat, etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetleri gerçekleştirmek; ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanmasını, en üst düzeyde yönetimini ve denetimini sağlamak; Üye’lerin internet satışı ve satış sonrası talepleri doğrultusunda ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde gerekli işlemleri yapmak; reklam, tanıtım ve kampanyalara ilişkin bilgilendirme yapmak ve Kişisel Veri Sahiplerine posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşmak amaçlarıyla Grup Şirketlere, Şirket İş Ortaklarına, bunların Hissedarlarına, Yetkililerine, Personeline, Şirket Hissedarlarına, Şirket Yetkililerine ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişilere/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi ve ilgili özel hukuk kişilerince mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi durumlarında; Şirketimiz hukuken yetkili kılınan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuken yetkili kılınan Özel Hukuk Kişileri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişilere/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen istisnalardan herhangi birini karşılamıyor olması durumuna istinaden, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

          Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Kişisel Veriler; Kanun’un; amacı düzenleyen 1. maddesi ile kapsamı düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme ya da talebe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde, yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla; Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından, her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi gibi muhtelif yollarla toplanır ve işlenir.

 

           Kişisel Veri Sahibinin Kanun Uyarınca Hakları

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak sizlere haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanunun 11. maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  Kanun’un 11.  maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu bildirir.

Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EK’te yer alan Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığıyla veyahut iadeli taahhütlü mektupla Ambarlı Mh. Plaj Yolu Sok. No:15B Avcılar / İSTANBUL adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [.] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen/öngörülecek bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel Veri Sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

EK : Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendim, yasal haklarımı anladım. Bu şekilde alınan aşağıdaki rızamın geçerli olduğunu ve özgür irademe dayandığını kabul ediyorum.

Şirketinizle paylaştığım Kişisel Veri veya Özel Nitelikli Kişisel Veri teşkil eden bilgilerimin Şirketinize ait “www.jetsepet.com” alan adlı internet sitesine üye olmak sureti ile kurduğum ilişki kapsamında; üyelik oluşturulabilmesi, üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, site içinde yer alan hesabım sayfasının yönetilebilmesi, internet üzerinden alışveriş yapılabilmesi, ürün ve/veya hizmetlerle ilgili tanıtımların yapılabilmesi, dönemsel ve/veya bana özel kampanyaların oluşturulabilmesi,  reklam, kampanya ve avantajlarla ilgili bilgilendirmelerin sms, telefon, posta ve e-posta yolu ile iletilebilmesi, ayrıca üyeliğim ile bağlantılı sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve bu sebeple iletişim kurulabilmesi, Şirketiniz ile kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilebilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanabilmesi için otomatik veyahut otomatik olmayan yollarla toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine; bu doğrultuda kişisel bilgilerimin gerekli olması halinde Grup Şirketleriniz, Şirket İş Ortaklarınız, bunların Hissedarları, Yetkilileri, Personeli, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Hukuken Yetkili Kılınan Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuken Yetkili Kılınan Özel Hukuk Kişileri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar ile paylaşılmasına ve Şirketinizin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusundaki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, dilediğim zaman reddetme hakkına sahip olduğumun bilinciyle Şirketiniz tarafından otomatik veyahut otomatik olmayan yollarla işlenmesine açık ve yazılı rızam ile onay veriyorum.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK sözleşmesini inceleyebilirsiniz.